Regulamin

regulamin wraz z oświadczeniami do pobrania w pliku .doc

Regulamin I Maratonu MTB Jastrzębi Łaskich

1.ORGANIZATOR
Klub Rowerowy „Jastrzębie Łaskie”

2. KOMITET ORGANIZACYJNY
Komandor – Roman Hajzler
Sędzia główny – Jan Dawicki
Koordynator – Paweł Cichy
Wpółpraca:
– Mateusz Majcherczyk
– Paulina Wiszowata
– Tomasz Misztalski
– Paweł Lis
– Grzegorz Stolarek
i jeszcze kilkoro Jastrzębic i Jastrzębi

3. PROGRAM ZAWODÓW
I Maraton MTB Jastrzębi Łaskich odbędzie się w dniach 22-23.10.2011r.

Biuro zawodów oraz start i meta na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łasku, ul. Armii Krajowej 5a

22 października (sobota) 2011 r
godz. 18.00 – 20.00 – zapisy w biurze zawodów

23 października (niedziela) 2011 r
godz. 7.00 – 10.00 – zapisy i wydawanie numerów startowych
godz. 10:15 – krótka odprawa techniczna
godz. 11:00 – start dystansu mini
godz. 11:10 – start dystansu mega
godz. 12:30 – 13:00 – wjazd pierwszych zawodników z dystansu mini
godz. 15:00 – wjazd pierwszych zawodników z dystansu mega
godz. 16:00 – wyniki i dekoracja dystansu mini
godz. 16:30 – dekoracja dystansu mega
bezpośrednio po dekoracjach Jastrzębie Łaskie oraz Browar KOREB zapraszają na ognisko…

4. TRASA SUPERMARATONU I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
• Trasa zawodów wymaga bardzo dobrej zaprawy w turystyce rowerowej
• Trasa maratonu liczy około 68 km (mega) i 38 km (mini)
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy
• Uczestnicy maratonu, którzy z jakichś powodów będą zmuszeni przerwać jazdę, wracają samodzielnie do bazy maratonu
• Na trasie krótkiej pętli maratonu znajduje się 1 punkt kontrolny i 1 punkt żywieniowy, – na długiej pętli znajduje się 1 punkt kontrolny i 2 punkty żywieniowe
• Trasa oznaczona będzie wg standardów przyjętych na Maratonach Pucharu Polski (strzałki przyklejane do drzew i kolorowe taśmy w wymagających tego miejscach)
• Wyścig odbywać się będzie częściowo po drogach publicznych – przy otwartym ruchu drogowym
• Każdy z uczestników zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego

5. ŚWIADCZENIA I NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW
• Każdy uczestnik, który przejedzie jeden z dwóch dystansów, otrzymuje okolicznościowy medal.
• Pierwsze trzy osoby w poszczególnych kategoriach otrzymają wyróżnienie w postaci pucharu.
• Wszystkie nagrody – upominki zostaną rozlosowane wśród obecnych na zakończeniu uczestników. Udział w losowaniu nagród mogą wziąć osoby które:
– są obecne na losowaniu
– ukończyły wyścig na zadeklarowanym dystansie do godziny 16,00 dnia 23 października 2011 roku.

Ponadto w ramach wpisowego organizator zapewnia:
– oznakowaną trasę
– elektroniczny pomiar czasu
– numer startowy na rower, który obowiązkowo ma być przymocowany tak aby był widoczny z przodu roweru i numer (z chipem) do przyczepienia na plecach zawodnika,
– podstawowe ubezpieczenie NNW
– wodę i żywność na punktach żywieniowych
– gorący posiłek
– komunikat techniczny
– opiekę medyczną

Uwaga! Organizatorzy przewidują start do 300 zawodników, którzy dokonają wpłaty wpisowego w terminie do 23.10.2011, godz. 10:00.

6. WPISOWE I ZGŁOSZENIA
Koszt uczestnictwa w maratonie MTB wynosi 45 zł.
Zgłoszenia udziału w maratonie i opłaty za wpisowe można dokonać do dnia odbycia się maratonu włącznie (tj. 23.10. 2011, godz. 10:00). Potwierdzenie wcześniej dokonanej wpłaty należy przedstawić w biurze zawodów o ile na liście startowej brak jest potwierdzenia o dokonanej wpłacie.
W przypadku rezygnacji ze startu w terminie do 14 dni przed maratonem tj. do 09.11.2011, organizator zwraca 50% wpisowego.
W przypadku rezygnacji ze startu na mniej niż 14 dni przed maratonem organizator nie zwraca wpisowego.
Zapisy i rezygnacja przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie maratonu.
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

Klub Rowerowy „Jastrzębie Łaskie”
ul. Armii Krajowej 5a, 98-100 Łask
nr 40 2030 0045 1110 0000 0205 8210

z dopiskiem (tytułem):”MARATON MTB – imię i nazwisko zawodnika”

Każdy pełnoletni zawodnik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o treści podanej w załączniku. Zawodnik niepełnoletni zobowiązany jest do złożenia oświadczenia rodziców (opiekunów), również wg. załączonego wzoru.

7. KATEGORIE WIEKOWE
1. Kobiety:
Juniorki – od 15 do 23 lat
Elita – od 24 do 45 lat
Seniorki – powyżej 45 lat

2. Mężczyźni:
Juniorzy – od 15 do 23 lat
Elita – od 24 do 50 lat
Seniorzy – powyżej 50 lat

3. W klasyfikacjach uwzględnione zostaną również kategorie:
OPEN Panie i OPEN Panowie

4. Grupy kolarskie
Organizator planuje uwzględnić w klasyfikacjach grupy zorganizowane takie jak: kluby, firmy lub grupy towarzyskie – o ile się zarejestrują

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie, rozstrzyga na bieżąco Organizator..

9. KONTAKT
Roman Hajzler tel. 43 675 43 41
Mateusz Majcherczyk tel. +48 668 876 518
Paulina Wiszowata tel. +48 669 899 123
Paweł Cichy tel. +48 603 504 923
Jan Dawicki tel. +48 608 397 243

e-mail: jastrzebie@lask.com.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych zmian regulaminu. Wszystkie aktualne informacje podane będą na stronie internetowej Klubu Rowerowego Jastrzębi Łaskich – www.jastrzebie.lask.com.pl oraz www.mateuszmajcherczyk.pl

10. UWAGI KOŃCOWE
A. ZASADY FAIR-PLAY
• Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie.
• Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do szosy lub skrzyżowania.
• Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów. Zawodnicy muszą przestrzegać przepisy ruchu drogowego.
• Naprawa roweru powinna być przeprowadzona poza trasą, ale w obrębie widoczności szlaku.
• Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.
• Przewidziane jest wręczanie nagrody Fair-Play. Nominacje do niej należy zgłaszać do biura zawodów najpóźniej w dniu maratonu.

B. KARY
W przypadku naruszenia Regulaminu Sędzia Główny może zasądzić następujące kary:
– Upomnienie.
– Kara czasowa (doliczenie do czasu zawodnika): 5, 10 lub 20 minut.
– Dyskwalifikacja.
Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu Organizatorem

C. OCHRONA śRODOWISKA
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

D. PROTESTY
Protesty można składać w dniu zawodów, najpóźniej do godz. 16:00 do obsługi pomiaru czasu. Do protestu (przygotowanego w formie pisemnej) należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Protesty będą przyjmowane przez 30 minut od momentu ogłoszenia wyników. Po tym czasie nie będą rozpatrywane. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z organizatorem zawodów.

E. INFORMACJE DODATKOWE
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
– Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
– Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako okoliczność łagodząca.
– Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
– Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych służby organizatora ułatwią włączenie się do ruchu.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
– Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
– Na trasie maratonu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
– Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
– Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.